Home

Lønn etter avtale kommune

Pensjonistlønn er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om å arbeide på pensjonistvilkår, innebærer at du ikke ansettes på ordinære lønnsvilkår, men blir avlønnet med pensjonistlønn (for tiden 214 kr timen + tillegg per 1.1.2020). Du skal ikke meldes inn i pensjonsordningen eller opptjene medlemskap for dette arbeidet Man kan innarbeide ekstra arbeidstid, som så kan avspaseres etter avtale med leder. Lån til hjemme-PC: Kommunen tilbyr medarbeidere rentefritt lønnslån til finansiering av PC med tilleggsutsyr til privat bruk. Intern karriereutvikling: Permisjonsordning med lønn ved jobbrelevant etter- og videreutdanning Fagforeningskontingent etter avtale med vedkommende fagforening (jf. Hovedavtalen Del C § 9). Erstatning for skade eller tap som arbeidstaker forsettelig eller ved grov uaktsomhet har påført kommunen, og dette er skriftlig erkjent av arbeidstaker eller fastsatt ved dom Pålagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres og plusstimer i fleksitidsregnskapet, skal holdes atskilt. Arbeidstakeren kan selv velge om overtidstimer som etter avtale med arbeidsgiver kan avspaseres time for time, jf. fellesbestemmelsene kap. 11, i stedet skal overføres fleksitidsregnskapet ved avregningsperiodens slutt for å unngå at minustimene blir trukket i lønn I konkrete tilfeller kan arbeidsgiver, etter dokumentasjon fra lege, vurdere mulighet for tilrettelagte arbeidsoppgaver eller omplassering for ansatte med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19. Videre kan arbeidstaker, etter avtale med arbeidsgiver, ta ut avspasering, ferie eller permisjon uten lønn hvis driften tillater det

Lønn og avtaler Tariff │ Fagforbunde

Stillingen kan etter avtale bli tillagt IT-driftsoppgaver. Lønn etter avtale. For mer informasjon om stillingen, kontakt rådmannen eller økonomisjefen, telefon 78424800. Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes til: Måsøy kommune, 9690 HAVØYSUND, innen onsdag 23.januar 2008 spørreundersøkelse til kommuner og fylkeskommuner, og en caseundersøkelse blant ti kommuner og to fylkeskommuner. Rapporten gir en oversikt over omfanget av lederlønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kapittel 3.4, og den viser at koblingen mellom organisasjonsstruktur og forhandlingskapittel kan by p

SFS 2305 (Særavtalen) Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger/LIS1 i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen. Perioden: 1.1.2020 - 15.9.2020. 6. mai 2020 Tidspunkt fra valgt leverandør til oppstart av gruppeavlastning eller boligavlastning vil variere og avtales individuelt. Men du kan starte avlastning senest 4 måneder etter at avtale med bydel er inngått. Dette har alle leverandørene forpliktet seg til. Dette skal leverandøren blant annet tilb 7.2.6 Avtale om bruk av fleksitid i Oslo kommune..124 7.2.7 Individuelle avtaler etter arbeidstakers ønske..125 7.2.8 Arbeidstid for tilkallingsvikarer..12

Spydeberg-rådmann Heidi Vildskog inngikk forlik med Spydeberg kommune om en utbetaling på 600.000 kroner i etterlønn, etter at hun i utgangspunktet hadde krevd full lønn i 18 måneder etter. .. tilby Ordnede arbeidsforhold i et godt arbeidsmiljø Lønn etter avtale Gode pensjon og forsikringsordninger Utviklingsmuligheter i et... Nortura Sa Rudshøgda Ringsaker kommune

Personalgoder, lønn og arbeidsforhold - Østre Toten kommun

Om du fortsetter i bedriften etter at læretiden, må dere skrive en ny arbeidsavtale. Lønn under læretiden. Dersom du arbeider i en bedrift som har tariffavtale, er det utarbeidet egne lønnssatser for lærlinger. Arbeider du i en bedrift uten tariffavtale, kan lønn variere fra bedrift til bedrift Lønn etter avtale; Fleksitidsordning; Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen .. etter Hovedtariffavtalen i staten, med oppstartslønn fra kr 492 000,- pr år. Lønnsutvikling etter tjenestetid og avtaleverk. Fra brutto lønn trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Kontaktinformasjon Spørsmål om stillingen kan rettes til nestleder Tarjei..

Nittedal - Arbeidsreglemen

Oslo kommune Avtaler. Hovedavtalen i Oslo kommune 010402-311203 Overenskomster i Oslo kommune (dok 25) 010518-300420. Protokoller. Protokoll avslutning av arbeidskonflikt Oslo kommune 2019 Bruddprotokoll Oslo kommune 2019 Protokoll - Tariffrevisjonen 2016 Oslo kommune Riksmeklerens møtebok 2017 Oslo kommune. Eldre avtale Lønn etter avtale. Det er prøvetid i stillingen. Søk på stillingen. Skolesjef. Som skolesjef i Sandnes kommune vil du lede en kompetanseorganisasjon i stadig utvikling og endring. Sandnes kommune har 29 grunnskoler med til sammen 10 300 elever lønn etter avtale; Tilsettingsvilkår. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Generel

Tariffavtalen for Oslo kommune Del

 1. Lønn er en del av Hustadvika kommunes totale personalpolitikk og skal bidra til at kommunen når sine mål som demokrati- og samfunnsutvikler, forvaltningsorgan, velferdsprodusent og lønn etter tariff eller etter avtale (direkteplassert) og ut fra bestemmelsene i HTA
 2. Den som ansettes vil i tillegg ha hovedansvaret for lønns- og sykelønnsarbeidet fra A-Å for Tromsøbadet. Tromsø kommune er i stadig endring, også innen disse fagområdene. Vi søker en utviklingsorientert konsulent som bidrar til effektive, gode og fremtidsrettede løsninger innenfor fagområdene lønn og sykelønn. Startdato etter avtale
 3. Sigdal kommune: Ved Sigdalsheimen, renhold Sigdalsheimen, kjøkken Sigdalsheimen, hjemmetjenesten og Tjenester til funksjonshemmede er det behov for sommervikarer, lønn etter avtale. Våre tjenester er Sigdalsheimen (pleie, renhold og kjøkken), hjemmesykepleie, hjemmetjenester, personell ved våre o..
 4. eralet naturlig, krystallinsk grafitt.Driften er basert på egen gruve og oppredningsanlegg som er lokalisert på Skaland i Senja kommune. Selskapet har nylig fått ny australsk eier som ønsker å videreutvikle produktet
 5. Best Prices on Etters Hotels. Book Now and Save at Priceline®. Find Deals for Hotels in Etters. Save Big with Exclusive Rates
 6. Arbeidstaker som etter avtale med kommunen/virksomheten* går over til lavere lønnet stilling i virksomheten, kan som en personlig ordning beholde inntil sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet når dette er en del av avtalen

Arbeidstaker som etter avtale med kommunen/virksomheten* går over til lavere lønnet stilling i virksomheten, kan som en personlig ordning beholde inntil sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet når dette er en de ansatte lønn etter gjeldende årslønn for stillingskoden, ut i fra ansiennitet. Enkelte stillingskoder har et tillegg over sentral etter ansettelse i Stavanger kommune. Hovedregelen er at ansatte kun gis uttelling for etter- og videreutdanning tatt siste skoleår/semester kommuner og fylkeskommuner, og en caseundersøkelse blant ti kommuner og to fyl- prosent av disse kommunene har alle eller de fleste lederne slik avtale. • Flere tonivåkommuner (69 prosent) enn andre kommuner (40 prosent) har tatt i forhandler lønn etter kapittel 4 3.Lønn 5 a)Lønnsfastsettelse 5 b)Utbetaling 6 c)Forskudd 6 d)Lån 6 e)Trekk i kere i Bodø kommune, jf. arbeidsmil-jøloven (aml) § 14-16 og Hovedtariffav- i fremtidige lønnsutbetalinger etter avtale med arbeidstakeren jf. aml § 14 -15. c) Forskudd Som hovedregel utbetales ikke for-skudd på lønn

På denne siden vil du finne alle avtalene NITO har i kommunal sektor og med KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter Kommunen kan etter henvendelse fra organisasjonene sentralt bistå med å finne egnede lokaler sentralt i byen. Leien betales etter avtale. I forbindelse med refusjon av kontorholdsutgifter for fastlønte tillitsvalgte i henhold til denne avtalen, dekkes kun utgifter for de kontorer disse benytter Utbetaling av lønn du hjemme etter normal arbeidstid kompenseres dette med 1 time pr. reisetime. (Værøy kommune har avtale med Hemis) Det er anledning for den ansatte selv å ta initiativ til samtale med bedriftshelsetjenesten dersom sykdom blir langvari

Dine rettigheter og plikter som ansatt - Molde kommun

Etter drøftinger med arbeidstaker og tillitsvalgte, kan kommunen Lønn utbetales den 15. i måneden eller nærmeste foregående virkedag. arbeidsytelse i Sandefjord kommune, uten å avtale dette med arbeidsgiver. Det samme gjelder arbeid som kan medføre inhabilite Lierne kommune ledig vikariat på 78% stilling som helsefagarbeider - Lønn etter avtale etter avtale - Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse Dersom du har spørsmål vedrørende stillingen kan du gjerne ta kontakt med Enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf;. Lønn etter avtale/etter gjeldande tariffavtale Gode forsikrings- og pensjonsordningar Arbeidstakere vert tilsett i kommunen på dei vilkår og og med dei rettigheitar og pliktar som fylgjer av overeinskomstar, reglement og lovar Lønn etter avtale, og god pensjonsordning; Kommunen er kjent for sin vakre skjærgård, og en stor del av skjærgården mot Oslofjorden ligger innenfor Færder nasjonalpark. Omtrent 650 øyer og holmer hører til kommunen; de fleste av disse er ubebodde. Kommunen har 26 700 innbyggere

Prosjektledere - mobilitet | FINN

Pasientgrunnlaget fordeles mellom legene etter nærmere avtale, det samme gjelder kommunale legetjenester. Ledig stilling som kommunelege II - fastlege - Måsøy kommune 10. mars 2021 kl. 13:4 1 Permisjonsreglement for Ålesund kommune Permisjon for eksamen utan lønn kan innvilgast etter avtale med næraste leiar. Føresetnaden er at permisjonen ikkje er til hinder for normal drift ved tenestestaden, og at utdanninga er relevant i forhold til yrkeslivet generelt. 8

Økonomikonsulent - utlysning - Måsøy kommun

Finn fram i kommunen Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Men du kan starte avlastning senest 4 måneder etter at avtale med bydel er inngått. Lønn og arbeidsforhold. Om nettstedet. Personvern og informasjonskapsler Nordkapp kommune vil engasjere ungdommer i sommerjobb i perioden juni - august 2021. Lønn etter avtale; Aktuelle søkere vil bli innkalt samtale. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer Betal lønn etter avtale. Selv om bedriften ikke er pålagt å utbetale slike tillegg gjennom en avtale kan andre forhold tilsi at det gjøres. Det kan være belønning for å motivere ansatte som jobber røde dager. Jul- og nyttårsaften. I utgangspunktet er både jul- og nyttårsaften vanlige arbeidsdager Lønn etter avtale. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Dina Girgensone på telefon 989 08 045. Søknadsfrist: 31.05.2021. Faktura til Enebakk kommune: sendes som EHF til org.nr. 964 949 581 Tilskudd o.l. betales til kontonr. 3207 34 63636 (Sparebank1 SR-bank

Kongsberg kommune søker etter Arbeidsgiver Kongsberg kommune Helse og omsorg - Bolig, aktivitet og avlastning Lønn etter avtale; Kongsberg kommune ønsker ledere som tør å stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og andre ledere på en positiv og konstruktiv måte Lønn og arbeidsforhold Som ansatt i Gjøvik kommune er du omfattet av Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Hovedtariffavtalen har bestemmelser som lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Les mer om hovedavtalen Les mer om hovedtariffavtalen Forsikrings- og pensjonsordninger Du er forsikret mot skader og ulykker i arbeidstiden Lønn etter avtale. Ta gjerne uforpliktende kontakt med Randi Flugstad i Amrop Delphi, tlf. 905 84 138 eller stabsleder fellestjenester i Drammen kommune Erik Brun-Pedersen, tlf. 911 94 087. Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste Endring av fastlagt lønn og/eller endring av stillingskode kan for medarbeidere i kapittel 4 i Vadsø kommune skje etter hovedprinsipper gitt i Hovedtariffavtalens (HTA) 4.A.1 Lokale forhandlinger, 4.A.2 Særskilte forhandlinger, 4.A.3 Rekruttere og beholde eller 4.A.4 kompetanse Engerdal kommuneskoger KF søker daglig leder i fast 100 % stilling. Annen stillingsstørrelse kan vurderes. Søknadsfrist 25.05.2021. Høyere utdannelse innenfor utmark/eiendom og eller skog på bachelor- eller masternivå. Kravet til formalkompetanse kan fravikes ved annen relevant erfaring.

De årlige lønnsforhandlingene (etter kap. 3.4 eller 5.1) gjennomføres uten sentrale føringer på lønnsveksten og hvordan disponible midler skal fordeles. Dette betyr blant annet at de Psykologforeningen selv må fremforhandle lønnsveksten for medlemmene i den enkelte kommune/fylkeskommune Alver Kommune arrangerer sommarskule sommaren 2021, Talet vaksne ein får dekka lønn til er avhengig av aktiviteten, gruppe storleik og behov. Etter nærmare avtale kan skulebygg, bibliotek, kulturbygg og idrettsanlegg brukast til aktivitet for born og unge Lønn etter kvalifikasjoner og avtale. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder pleie og omsorg; Mimi Lise Jørstad 97680504. Som tospråklig kommune ønsker Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse Dette betyr at arbeidsforholdet til LEVANGER KOMMUNE opprettholdes, men at en finner fram til en ny stilling i kommunen som partene tror vil være tjenlig. · Lønnsfastsettelse, i tilfelle alt.B skjer, etter nærmere avtale på det tidspunkt dette eventuelt blir aktualisert og skal avspeile den nye stillingens arbeids- og ansvarsområde

Tingvoll kommune skal ha et arbeidsmiljø som de ansatte opplever som positivt, Varsel/ avtale om avvikling av foreldrepermisjon. 6. Det søkes om velferdspermisjon m/lønn. Egenmelding etter sykmelding Egenmelding kan ikke benyttes umiddelbart etter et sykefravær som er dokumenter Det er lønn etter avtale. Ansettelser etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler. Dersom en ønsker å kjøpe fastlegehjemmel fra kommunen, vil dette skje etter avtale. For tilsetting som ALIS kan ulike ansettelsesformer og avtaler vurderes Færder kommune søker etter prosjektleder. Vil du arbeide med å bedre tilgjengeligheten til strandsonen i en nasjonalparkkommune med vind i seilene? Vi har ledig 3-årig engasjement som prosjektleder for registrering og fjerning av ulovlige ferdselshindringer i strandsonen

Fedje kommune - Helse- og omsorgssjef

Stilling Stilling — 50% - 100% Ansettelsesform — Etter avtale Lønn — Etter avtale Søknadsfrist — 31.10.20 Er du klar for et nytt eventyr og en helt ny måte å jobbe på Avdeling Lønn er en av to avdelinger i virksomhet Lønn og Personal. Avdelingen skal levere lønnstjenester til Nye Drammen kommune, flere kommunale foretak, interkommunale selskap og pensjonskasse. Stillingen har personalansvar og økonomisk ansvar for en avdeling med ca. 20 årsverk og du vil lede en avdeling som skal ivareta konsernovergripende lønnsfunksjoner Utdanningsstøtte og lån skal tilbys etter søknad på eget skjema til postmottak@hammerfest.kommune.no eller Lønn og personalavdelinga v/rekrutteringsteamet, postboks 1224, 9616 Hammerfest. Ordningen kunngjøres Finn fram i kommunen Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Mulighet for utvidet åpningstid etter avtale. Fysio-terapi AS. Fysioterapeuter med avtale: Caroline Mohr Leknes ; Lisbeth Jacobsen; Lønn og arbeidsforhold. Om nettstedet. Personvern og informasjonskapsler Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Retten etter denne bestemmelsen kan ikke overføres eller utbetales som lønn. av lønn og økt lønn/bonus fjernet, i noen kommuner foreslått fjernet, og i andre ble tiltakene «slanket»

100% merkantil stilling - Helse og omsorg (søknadsfrist 19

SFS 2305 (Særavtalen) - Legeforeninge

Minstelønn per time (fra 1. juni 2019): For faglærte: 209,70 kr [tidligere: 203,80 kr - 1.12.2018-31.05.2019] For ufaglærte uten bransjeerfaring: 188,40 k kommuneøkonomien, kommunen, fylkeskommunen, virksomhetens og bedriftens totale situasjon, For ledere som får sin lønn fastsatt etter kap. 3 pkt. 3.4, skal følgende stillingskoder benyttes: lønnsforhandlinger i 2017 etter avtale

Avtale med private leverandører om - Oslo kommun

Hovedavtalen regulerer samarbeidsforholdene på arbeidsplassen og tillitsvalgtes rettigheter.Hovedtariffavtalen er den grunnleggende avtalen mellom staten og LO Stat. Denne avtalen omfatter de viktigste reglene for arbeidstakere i staten vedrørende bl.a. lønn, arbeidstid, ferie, permisjon og pensjon.Sentrale særavtaler kan handle om reiser i inn- og utland, personalpolitikk ved omstilling i. Oslo kommune er et selvstendig tariffområde. Kommunen har over 50 000 ansatte, og partsforhold til 30 organisasjoner. Disse er fordelt på hovedorganisasjonene Kommuneansattes Hovedsammenslutning, Oslo (KAH), Unio Oslo, Akademikerne, seksjon kommune, og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS-K, Oslo) AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM SIGDAL KOMMUNE, KRØDSHERAD KOMMUNE får arbeidstakerne fortrinnsrett til annen stilling i den kommunen vedkommende var tilsatt i etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven §14-2. Lønn og personal Post og arkiv Fakturering og økonomi 3 I henhold til aml. § 14-15 (2) c) kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn/feriepenger når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale. Det er ikke uvanlig at arbeidsgivere inntar i arbeidstakernes arbeidskontrakter en generell bestemmelse om at arbeidsgiver ved feil utbetaling av lønn, eller etter andre vilkår, har rett til å foreta trekk i lønn ved senere lønnsutbetaling Har du en muntlig avtale at du skal jobbe en dag i uken vil du også kunne kreve lønn for denne dagen så lenge du stiller din arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver. Hvis du ikke får den lønn du har krav på kan du bringe saken inn for Forliksrådet i din kommune for en avgjørelse

Pensjonsordning til enhver tid gjeldende forsikringsavtaler til Strand kommune, etter fastsatte regler for ordførere. Strand kommune sitt reglement for godtgjøring til folkevalgte. 4 . Medlemmene gis en godtgjøring på 0,18% av ordførers lønn, per møte. møtedeltakelse etter avtale i hvert enkelt tilfelle Disse er nå utlyst som 1 års vikariater med kommunal lønn/mulighet for å overdras etter avtale -Bamble: Har i 2019 kjøpt opp 2 legesentre (Langesund legesenter og Stathelle 8.2 avtale/kommunal lønn. Kommunen lyser ut vikariater der fastlegene ikke lykkes med å skaff Avtale mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene om lønns- og arbeidsvilkår for avlastere Lønn 5.1 Timelønn For arbeid som avlaster betales: Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (1) nr. 2 (dagavlastning) kr. 168 pr tim

Offentlig pengebruk, Kommune Rådmann fikk gullkantet

6 Lønn og godtgjøring 7.2.6 Avtale om bruk av fleksitid i Oslo kommune 7.2.7 Individuelle avtaler etter arbeidstakers ønske. Kommunen kan dekke lønn på inntil 70 timer, og betales etter gjeldende tariff. Lønn blir utbetalt når kommunen mottar timeliste underskrevet av arbeidsgiver. Dere vil få tilsendt alle papirer (kontrakter, avtaler og timelister) på epost avtale har de små og mellomstore kommuner som modell. lønn etter samme bestemmelse for den tiden vedkommende fungerer som sådan. Den hovedtillitsvalgte skal dog under ingen omstendigheter lønnes under det vedkommende ville hatt i sin opprinnelige stilling (inklusi Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. tilståelse av ulønnet permisjon inntil 1 år etter opphør av rett til lønn under sykdom, samt tvungen Medarbeideren har anledning til å inngå avtale om frivillig medlemskap etter de regler som gjelder i de respektive pensjonsselskap KONTROLLSKJEMA FOR INTERNKONTROLL LØNN I KVINESDAL KOMMUNE HOVEDOMRÅDE: Lønnsområde DELOMRÅDE: Fast lønn/godtgjørelser RUTINENS GANG 1. 9 Feil som avdekkes blir korrigert etter avtale med arbeidstaker. Enten som trekk i lønn eller via kommunens faktureringssystem

Flå kommune har ledig vikariat for lege ved Flå legekontor i tidsrommet 1.5.2021-15.6.2022, Lønn etter avtale; Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP; Arbeidet gjøres etter avtale med barnehagen,. C. Avtale om plikttjeneste skal være skriftlig og undertegnes før permisjon tas. Kommunen ønsker ikke at en arbeidstaker skal bli økonomisk skadelidende ved trekk i lønn permisjon og kan etter søknad få beholde sin lønn Lønn og tariff Her finner du informasjon om sykepleieres lønn. Har du spørsmål eller ønsker bistand, ta kontakt med tillitsvalgte eller med ditt fylkeskontor Lønn etter avtale; God pensjonsordning og gruppelivsforsikring. Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg Kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Egenerklæring for taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk Tiltak for å redusere smitterisiko for ansatte I perioden fram til fra 25 .mars til 12. april 2021 jobber ansatte som har mulighet til dette på hjemmekontor. Råd knytta til utenlandsreiser for ansatte i helsetjenester Vi begrenser ekstern møte, kurs- og seminarvirksomhet til det som er strengt nødvendig, og bruker digitale kanaler hvor det er mulig

På Lørenskog kommunes nettside finner du informasjon om alle kommunens tjenester og tilbu KOMMUNE GENERELT Følgende permisjonsreglement gjelder for Folldal kommune. Alle permisjoner med lønn etter dette punkt må legitimeres med legeattest. 2.2 VED DØDSFALL Denne tiden kan eventuelt innarbeides etter avtale. Den som har fleksitidsordning kan bruke denne. Ledsagergodtgjøring dekkes av Pasientreiser Telenor stiller krav om at Sauda kommune må stå som juridisk ansvarlig for inngått avtale. Det betyr at Sauda kommune formelt eier telefonnummeret og stilles ansvarlig for mislighold. Skulle du som ansatt ønske å ha med deg telefonnummeret videre etter avsluttet arbeidsforhold må du selv flytte nummeret over til ny leverandør innen sluttidspunktet RØDØY KOMMUNE - PERMISJONSREGLEMENT - Vedtatt i Rødøy kommunestyre . Revidert: - k-sak 019/2006, 02.05.2006 - k-sak 059/2016, 27.09.201 Alternativ B:Tjenestefri med lønn.- 7 -3 SELBU KOMMUNE AVTALE OM SENIORTILTAK Gjensidig forpliktende avtale i Selbu kommune mellom senioren og lederen fra fylte 62 år. Ved avtale om å fortsette i stillingen etter oppnådd aldersgrense, kan det også inngås avtale om seniortiltak

Leger til sommervikariat i sykehjem - Stavanger kommuneStavanger kommune vei | reserver ditt hotell i stavangerSykepleiere 5 x 100% - Prestøyhjemmet (søknadsfrist 06Kunne du tenke deg å være støttekontakt for noenKirkeverge / Daglig Leder | vl·jobbKonflikthåndtering og hersketeknikker

Vedtatt av kommunestyret 19.06.07, med virkning fra 01.10.07 Revidert etter vedtak i kommunestyret 18.09.07, 06.09.11 og 31.01.12. Redigert mht satser for godtgjørelse fra 01.01.14 Justert mars 2010 (sakkyndige nemnder e-skatt og folkehelseforum før Etter vår oppfatning har vi kun 1 type norgesmesterselskap uavhengig av om man er same eller ikke, og det er ikke grunnlag i denne bestemmelsen å innvilge permisjon med lønn for deltakelse i samemesterskap o.l. Kommunen vil imidlertid strekke seg lang i å innvilge søknader om permisjon uten lønn og med mulighet for å jobbe inn gjennom eks. fleksitidssystemet Dager med høytidstillegg (gjelder lønn) I tillegg til dagene ovenfor skal det utbetales helligdagstillegg på følgende dager; Julaften, nyttårsaften, pinseaften etter kl 12.00, påskeaften (hele dagen) og onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12.00

 • How to buy Atlas Protocol.
 • M 11730 18.
 • Cake bike aktie.
 • Ally Bank daily ACH transfer limits.
 • Husvagn uthyres.
 • Bolt Mobility stock symbol.
 • Test email deliverability.
 • Pols coingecko.
 • Landsnummer 22.
 • Frank Thelen Zitate.
 • Bilia aktie Forum.
 • Coin collecting market size.
 • NCS kod Alcro.
 • Bitfinex US.
 • Doku Trading.
 • Polizei Hessen Cybercrime Studium.
 • Räkna ut kvadratmeterpris bostadsrätt.
 • Göta Energi kontakt.
 • Stiftung Warentest Tchibo Vollautomat.
 • Timpris rörmokare 2020.
 • TEDi Prospekt aktuell.
 • JM Kvarnholmen.
 • Is CoinDCX go safe in india.
 • Trade Republic CEO.
 • Sogotrade review.
 • Thinkorswim app.
 • Alpha Pro Tech stock.
 • Esx_blackmarket.
 • Yepstr lön.
 • Ekonomibyggnad byggsats.
 • Tradera kundtjänst chatt öppettider.
 • Eu 2017/565.
 • CBS inloggen.
 • Trafikverket fotografering öppettider kristianstad.
 • UPCO2 CoinMarketCap.
 • C programming questions.
 • Byton app.
 • Belfius investissement durable.
 • Are derivatives haram.
 • Sälja på Binance.
 • How much have you made from bitcoin Reddit.